ประวัติสถานีตำรวจ

ประวัติสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี

 

สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีประจันต์ แต่เดิมไม่มีตัวอาคาร ได้อาศัยที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ เป็นที่ทำการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2484  ข้าราชการตำรวจและประชาชนได้ร่วมกันปลูกสร้างสถานีตำรวจขึ้นเป็นอาคารไม้ทรงไทยหักมุข ไม้สักทั้งหลัง ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 100 เมตร โดยตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีน และตลาดศรีประจันต์  หมู่ที่ 3 ตำบลศรีประจันต์ อำเอภศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 กรมตำรวจ ได้อนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจขึ้นมาใหม่ รวมทั้งได้รับเงินบริจาคจากประชาชนได้ก่อสร้างเป็นตัวอาคารที่ทำการ 2 หลัง ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการและใช้เป็นที่ทำการสอบสวนตลอดมา โดยก่อสร้างขึ้นตรงบริเวณตัวอาคารเดิม ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 กรมตำรวจ ได้อนุมัติเงินงบประมาณให้ทำการก่อสร้างตัวอาคารที่ทำการขึ้นใหม่  พร้อมทั้งอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ(แฟลต)และบ้านพักของหัวหน้าสถานีตำรวจ เป็นเงิน 3,352,000 บาท ได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2524 เป็นอาคาร 2 ชั้น กว้าง 18 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 9 เมตร ก่อสร้างบริเวณตัวอาคารเก่า ปัจจุบันมีที่พักข้าราชการตำรวจตำรวจเป็นแฟลต 3 ชั้น จำนวน 21 ห้อง กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร  บ้านผู้กำกับการฯ จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลศรีประจันต์  และมีบ้านพักเป็นห้องเรือนแถว ที่ 1  มีจำนวน  8  ห้อง   เรือนแถวที่   2   มีจำนวน  10   ห้อง    รวม   18 ห้อง และบ้านพักรองสารวัตร อีก  1 หลัง  ตั้งอยู่ หมู่ที่   2   ตำบลบ้านกร่าง  อำเภอศรีประจันต์   จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ที่มาของอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

        เดิมที่เขตพื้นที่อำเภอศรีประจันต์ ขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ขณะนั้นยังไม่ได้แบ่งเป็นอำเภอสามชุกเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีอาณาเขตกว้างขวางมากทางราชการ เห็นว่าราษฎรไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ จึงได้แบ่งพื้นที่ตอนเหนือของอำเภอท่าพี้เลี้ยงและพื้นที่ตอนใต้ของอำเภอเดิมบางนางบวช ตั้งขึ้นเป็นอำเภอ คืออำเภอศรีประจันต์ มีเขตปกครองเป็น 22 ตำบล ต่อมาในปี .. 2505 กระทรวงมหาดไทย ได้แบ่งเขตพื้นที่อำเภอศรีประจันต์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ คือกิ่งอำเภอดอนเจดีย์ และในปี .. 2508 ก็ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอดอนเจดีย์ ซึ่งแยกการปกครองจากอำเภอศรีประจันต์