สถานีตำรวจภูธรศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

พิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร

Additional information